นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งประมวลผลโดยบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “การประมวลผล” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การปรับปรุงหรือการแก้ไข การเรียกใช้ การให้คำปรึกษา การปิดกั้น การลบหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าเวลาใดที่ท่านติดต่อกับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทและ บริษัทย่อยอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้ซึ่งกันและกันเพื่อใช้งานภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และอาจรวบรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการ ข้อความโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ร้องขอแต่ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรือตอบสนองต่อข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านอาจมีได้

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่บริษัทเก็บรวบรวม

(1)ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงลักษณะบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อติดต่อกับบริษัท ซื้อสินค้าและบริการ ชำระเงิน จัดส่งสินค้า รวมถึงการให้ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือ การมีส่วนร่วมในการสำรวจตลาด หรือการแข่งขันที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้

 • คำนำหน้าชื่อและที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล์
 • การตั้งค่าการติดต่อ
 • การระบุอุปกรณ์ ที่อยู่ไอพี ข้อมูลสถานที่
 • ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต ธนาคารหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
 • ข้อมูลโปรไฟล์ที่ติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
 • ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลเพื่อระบุตัวตนอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของบริษัท
 • บันทึกการสื่อสารกับบริษัท
 • การตอบสนองต่อการสำรวจตลาดและการแข่งขันที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เผยให้เห็นถึงเชื้อชาติ ความคิดทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา บันทึกอาชญากรรม ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือรสนิยมทางเพศ โดยบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ในบางสถานการณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังต่อไปนี้

 • ใช้สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และ แบบดั้งเดิม (Offline)
 • ใช้สำหรับการยืนยันตัวตน การแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ตลอดจนการส่งมอบสินค้า
 • ใช้สำหรับการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ
 • ใช้สำหรับกิจกรรมทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจ การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อมูล ความรู้ นำเสนอ ประสบการณ์ บริการ
 • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ
 • ใช้สำหรับการปรับปรุงหรือพัฒนา เว็บไซต์ การบริการลูกค้า
 • ใช้สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น จากการแบ่งปันบทความ ประสบการณ์การใช้สินค้าของบริษัท

คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อได้รับความยินยอม โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำสถิติ วิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า คุกกี้ไม่ได้เป็นช่องทางที่ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับท่านได้ ยกเว้นข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันกับบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ในเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

ผู้ให้บริการภายนอก/การเปิดเผยข้อมูลข้ามพรมแดน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการภายนอก เช่น การประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิจัยตลาด การสำรวจความพึงพอใจ การตรวจสอบเครดิต การตอบสนองต่อคำสั่งซื้อ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังและ/หรือเปิดเผยต่อผู้รับในต่างประเทศ โดยบริษัทจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับในต่างประเทศไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งเข้ารหัสผ่าน ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

 • ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • ขอลบ ทำลาย เพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดติดต่อ

 • อีเมล์ : complaints@oceanglass.com
 • ถึง : Corporate Affairs Department
 • ที่อยู่ : บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่
  75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย